Platné od 10. marec 2021

Používaním našich služieb nám preukazujete dôveru a my si ju ceníme.Zaviazali sme sa chrániť a zabezpečovať vaše osobné údaje. Prevádzkovateľ FEZANOVA s.r.o. zabezpečí, že naša politika a postupy poskytnú dôveryhodné, bezpečné a transparentné prostredie vo vzťahu k zberu, nahrávaniu, skladovaniu, konzultácii, používaniu, zverejneniu prenosom, obmedzeniu alebo vymazaniu osobných údajov. Používaním tejto internetovej stránky akceptujete a súhlasíte s Podmienkami ochrany súkromia a Podmienkami pre súbory cookies.Podmienky ochrany súkromia popisujú aké údaje zbierame, prečo ich zbierame a čo s nimi robíme. Vysvetľujú:
Aké informácie zbierame?
Informácie, ktoré nám poskytnete o iných
Informácie, ktoré získame z vášho používania našich služieb
Informácie, ktoré získame z iných zdrojov
Ako používame informácie, ktoré zbierame?
Právny základ na spracovanie osobných údajov
Aké informácie zdieľame?
Naše používanie sociálnych sietí
Bezpečnosť informácií
Ako dlho budú vaše údaje uschované?
Prístup k Vašim osobným dátam
Ako narábame s osobnými údajmi detí?
Kto je zodpovedný za spracovanie osobných údajov
Odkazy na tretie strany
Zmeny v našich Podmienkach ochrany súkromia
Naše používanie súborov cookies

Aké informácie zbierame?

Informácie, ktoré nám poskytujete

Pri vytváraní vašich objednávok vás žiadame o osobné informácie, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, národnosť, poštová adresa, mená hostí, platobné informácie (ako meno vlastníka platobného účtu, identifikačné údaje platobného účtu) a preferencie v rámci rezervácie (ako je výber jedla a obmedzenia pohyblivosti), ktoré môžete mať,ako aj organizačné pokyny.

Ak nás kontaktujete cez iné kanály (ako sú napríklad sociálne siete), informácie od vás zbierame aj tam (meno, e-mailová adresa a iné kontaktné údaje).

Môžeme vás požiadať o informácie potvrdzujúce vašu totožnosť na účely zabránenia podvodom, ako je vaša štátna identifikácia ,tel.kontakt,e-mail (napr. občiansky preukaz alebo pas).

Môžeme vás požiadať o zdieľanie informácií o vašich skúsenostiach s využívaním naších služieb (napr. pripomienky a návrhy, hodnotenia a iná spätná väzba).

Informácie, ktoré získame z vášho používania našich služieb

Možno budete vytvárať rezerváciu ubytovania v mene iných, ktorých detaily poskytnete v rámci procesu rezervácie.. V týchto prípadoch je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, že ľudia, ktorých osobné údaje ste poskytli, vedia, že ste tak urobili a prečítali si, porozumeli a akceptovali tieto Podmienky ochrany súkromia.

Informácie, ktoré získame z vášho používania našich služieb

Informácie zbierame automaticky, keď využívate naše služby. Tieto informácie zahŕňajú:
Informácie o zariadení, ako je model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadenia, výber jazyka, id aplikácie.
Prihlasovacie informácie zbierané automaticky na prihlasovacích serveroch. Tieto zahŕňajú:
detaily o tom, ako ste využívali naše služby, napríklad vyhľadávanie
telefónne prihlasovacie informácie, ako je vaše telefónne číslo, čas a dátum hovorov, trvanie hovorov
IP adresa
informácie o udalostiach zariadenia, ako je systémová aktivita, nastavenia hardvéru, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky a URL
súbory cookies, ktoré môžu jedinečne identifikovať váš prehliadač
Súbory Cookies a podobné technológie. My a naši partneri používame rôzne technológie na zber a skladovanie informácií, keď používate naše služby a tieto môžu zahŕňať používanie súborov cookies alebo podobných technológií na identifikáciu vášho prehliadača alebo zariadenia.

Informácie, ktoré získame z iných zdrojov

Informácie o vás môžeme získavať aj z iných zdrojov. Sem patria obchodní partneri, ako sú pridružení partneri a iné nezávislé tretie strany, a čokoľvek, čo od nich získame sa môže kombinovať s informáciami, ktoré poskytnete vy. Napríklad, rezervačné služby nie sú sprístupnené len cez našu web stránku, ale sú tiež integrované do našich služieb pridružených partnerov(Cestovné agentury a cestovné kancelárie,iné organizácie zaoberajúce sa organizovanou turistikou ). Keď využijete niektoré z nich, poskytnete rezervačné detaily nášmu obchodnému partnerovi, ktorý môže detaily poslať nám.

Ako používame informácie, ktoré zbierame?

Informácie, ktoré zbierame o vás používame na poskytovanie, udržiavanie, ochranu a zlepšovanie našich služieb, na vývoj nových služieb a na ochranu našich používateľov. Vaše osobné údaje môžu byť použité týmito spôsobmi:
Rezervácie: na objednanie ,ako aj dokončenie a spravovanie vašej rezervácie
Služby zákazníkom: toto zahŕňa odpovede na akékoľvek požiadavky z vašej strany a pomoc pri dokončení objednávok/rezervácií.
Marketingové aktivity:
Používanie vašich kontaktných informácií na posielanie pravidelných noviniek produktov a služieb týkajúcich sa nových obchodných ponúk nášho zariadenia. Z emailovej marketingovej komunikácie sa môžete kedykoľvek rýchlo a jednoducho odhlásiť – stačí kliknúť na odkaz „odhlásiť sa“ zahrnutý v každom newsletere ,alebo zaslaním spätného e-mailu s textom „nezasielať“.
Na základe vašich informácií sa vám môžu zobrazovať individuálne ponuky na našej stránke ,alebo na stránkach/aplikáciách tretích strán (vrátane sociálnych sietí). Toto môžu byť ponuky, ktoré si môžete priamo rezervovať na stránke FEZANOVA.sk prostredníctvom kontaktného formulára ,alebo e-mailom , alebo iné ponuky tretích strán, o ktorých si myslíme, že vás budú zaujímať.
Komunikácia s vami: môžeme sa s vami skontaktovať aj pri iných príležitostiach, emailom, poštou, telefonicky alebo SMS. Ak spracovávame komunikáciu, ktorú nám posielate. Môže pre to byť viac dôvodov, vrátane:
Odpovedania a spracovania vašich požiadaviek
Posielanie informácií týkajúcich sa vašej rezervácie
Posielanie iných administratívnych a organizačných správ.. . .

Aby sme mohli spracovávať vaše osobné údaje ako sme uviedli vyššie, opierame sa o nasledovný právny základ:
Plnenie zmluvy: používanie vašich informácií môže byť nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili. Napríklad, ak využívate naše služby ,použijeme vaše informácie na splnenie nášho záväzku dokončiť a spravovať rezerváciu na základe zmluvy, ktorú máme s vami.(Z riadnu zmluvu medzi objednávateľom a našim zariadením sú považované aj nasledovné úkony : 1)Zaslanie objednávky na služby objednávateľa nášmu FEZANOVA s.r.o. (dodávateľ) 2) Potvrdenie objednávky (dodávateľom )objednávateľovi.
Legitímne záujmy: vaše informácie môžeme použiť na naše legitímne záujmy, ako je poskytnúť vám najvhodnejší obsah web stránky, emailu,, zlepšiť a podporovať naše produkty a služby a obsah našej webstránky a tiež na účel spravovania, odhaľovania podvodov a právne účely.
Dodržiavanie právnych záväzkov (ako sú zákonné požiadavky na vymáhanie práva)

Informácie, ktoré zdieľame
Platobní poskytovatelia a iné finančné inštitúcie: ak sa pre vašu rezerváciu vyžaduje vrátenie transakcie buď vami alebo držiteľom kreditnej karty použitej na rezerváciu, môžeme potrebovať zdieľať určité detaily rezervácie s platobným poskytovateľom a príslušnou finančnou inštitúciou na spracovanie vrátenia transakcie. Toto môže zahŕňať aj kópiu vášho potvrdenia rezervácie alebo ID adresu použitú na vytvorenie rezervácie. Ďalej môžeme zdieľať informácie s príslušnými finančnými inštitúciami ak to budeme považovať za nevyhnutné na účely odhaľovania a prevencie podvodov.
Kompetentné úrady: vaše osobné údaje môžeme zverejniť ak sa to vyžaduje zo zákona, alebo ak podľa nášho rozumného uváženia, takéto zákonné zverejnenie je odôvodnene potrebné na dodržiavanie zákonných procesov alebo na riešenie reklamácií.

Sociálne siete

FEZANOVA s.r.o. používa sociálne siete na propagáciu svojich služieb a kampaní.Ponúkame vám príležitosť prihlásiť sa do používateľského FEZANOVA s.r.o. použitím vášho účtu na sociálnych sieťach, čo vás uchráni od toho, že si budete musieť pamätať rôzne používateľské mená a heslá pre rôzne online služby. Po tom, čo sa prihlásite raz, budete vždy môcť používať účet na sociálnej sieti na prihlásenie do vášho účtu .Kedykoľvek môžete zrušiť prepojenie týchto účtov. .

Bezpečnosť informácií

FEZANOVA s.r.o. uplatňuje vhodné technické opatrenia, ktoré sú v súlade so štandardmi v odvetví, aby zabezpečila bezpečnosť vašich osobných údajov. Najmä:
Naše služby šifrujeme použitím SSL.
Prehodnocujeme zber, skladovanie a postupy spracovania informácií, vrátane opatrení fyzickej bezpečnosti, aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu do systémov.
Obmedzujeme prístup k osobným informáciám pre zamestnancov ,zmluvných partnerov, ktorí tieto informácie potrebujú vedieť, aby ich mohli pre nás spracovávať a ktorí môžu byť potrestaní alebo s nimi môžeme ukončiť spoluprácu, ak nebudú tieto povinnosti dodržiavať.

Získavanie údajov

FEZANOVA s.r.o. uplatňuje špecifické časové obdobia, počas ktorých spravujeme vaše osobné údaje. Tieto časové obdobia boli nastavené so zohľadnením nevyhnutnosti odpovede na otázky alebo riešenie problémov, so zohľadnením ponuky nových alebo vylepšených služieb a so zohľadnením dodržiavania príslušných zákonných požiadaviek. Preto teda môžeme skladovať vaše osobné údaje počas odôvodnenej doby po tom, čo sme naposledy boli v kontakte.

Ak vaše osobné údaje nie sú viac nevyhnutné na účely spracovávania, na ktoré boli osobné údaje spracovávané a ak nie je žiadna zákonná požiadavka na ich uschovanie, bezpečne ich zničíme alebo vymažeme.

Prístup k Vašim osobným dátam

S ohľadom na ochranu údajov máte špecifické práva a my prijímame nevyhnutné opatrenia, aby sme zabezpečili, že sa vaše práva ochrany údajov budú dodržiavať a rešpektovať.

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, opravu svojich osobných údajov, vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý“), zamedzenie spracovávania vašich osobných údajov. Máte tiež právo na prenosnosť údajov, stiahnutie súhlasu a odhlásenie, vrátane používania súborov cookies a podobných technológií, ako aj právo na podanie sťažnosti u dozorujúceho orgánu.

Tieto práva môžu byť za určitých okolností obmedzené zákonnými ustanoveniami (napríklad nesmieme vymazať vaše údaje, ak sa ich ďalšie uskladnenie vyžaduje zo strany fiškálneho práva). Takéto obmedzenia budú overené vždy individuálne a budú vám riadne oznámené.

Ako narábame s osobnými údajmi detí?

Vedome nevyžadujeme ani nezbierame osobné údaje od detí do 18 rokov, ak nezískame výslovný súhlas od rodiča alebo zákonného zástupcu.

Ak zistíme, že sme omylom zbierali osobné údaje od mladšieho dieťaťa, odstránime osobné údaje tohto dieťaťa z registrácie čo najskôr.

Kto je zodpovedný za spracovanie osobných údajov v FEZANOVA s.r.o.?

“My“, „nás“, “naša” „spoločnosť“ a “FEZANOVA s.r.o. ”

Ak máte akékoľvek sťažnosti, otázky alebo návrhy alebo si prajete uplatniť niektoré zo svojich práv ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím emailom na fezanova@fezanova.sk

Odkazy na tretie strany

V prípade, že Stránka obsahuje hypertextové odkazy a ďalšie odkazy na internetové stránky prevádzkované tretími stranami („Stránky tretích strán“), Stránky tretích strán nie sú pod kontrolou prevádzkovateľa Arufel s.r.o. a prevádzkovateľ FEZANOVA s.r.o. nie je zodpovedný za obsah žiadnej Stránky tretej strany.

Zmeny v našich Podmienkach ochrany súkromia

Arufel s.r.o. si vyhradzuje právo z času na čas modifikovať a aktualizovať Podmienky ochrany súkromia a používania súborov cookies/privacyLink} a akékoľvek takéto zmeny budú zverejnené na tejto web stránke, takže, prosím, pravidelne ju kontrolujte.

Vyhlásenie o súboroch cookies

Súbory cookie

Súbory cookie sú malé počítačové textové súbory, ktoré môžu byť uložené v pevnom disku Vášho počítača alebo vo Vašom mobilnom telefóne za účelom získania informácií a analýze Vašich prezeracích návykov.

Súbory cookie sa používajú predovšetkým na uľahčenie Vášho prehliadania webu zapamätaním si volieb, ktoré ste vykonali – ako je preferovaný jazyk a mena. Rovnako tak zabezpečia, že pri návrate na stránku budete rozpoznaný.

Súbory cookie nespôsobujú Vášmu zariadeniu žiadne nebezpečenstvo a zároveň nám pomáhajú zabezpečiť stránky.

Ako používa FEZANOVA s.r.o. cookie?

Ak chcete naplno využívať naše Stránky, a to buď z počítača, tabletu alebo mobilného zariadenia, je najlepšie prijať súbory cookie, aby bolo možné nám dať príležitosť pre správne a rýchle reagovanie na Vaše otázky.

Dôležité: Súbory cookie používané v ktorejkoľvek časti Stránky, nebudú použité na zhromažďovanie osobných údajov, ako je napríklad Vaše meno, priezvisko, adresa, informácie o platbe.

Aké typy súborov cookie používa FEZANOVA s.r.o.?

Základné súbory cookie:

Tieto súbory cookie sú nutné pre správne fungovanie Stránky, prihlásenie, spravovanie rezervácie, prístup k zabezpečeným oblastiam .Bez týchto súborov cookie by Stránka nefungovala správne a Vy nebudete môcť používať základné funkcie.

Funkcie súborov cookie:

Funkčnosť súborov cookie sa používa pri rezerváciách, pre zapamätanie si Vašich nastavení na Stránke ako sú jazykové preferencie a informácie o rezerváciách použitých predtým, keď ste si rezervovali našu službu .Tieto súbory cookie pomôžu používať našu Stránku efektívne a účinne.

Výkonnosť a analytika súborov cookie:

Tieto súbory cookie, ktoré Vás nemôžu osobne identifikovať, slúžia na získavanie informácií o tom, ako je webová stránka používaná našimi návštevníkmi, aby zistili, čo funguje a čo nie a ako môžeme vylepšiť naše služby. FEZANOVA s.r.o. ich tiež používa, aby nám pomohli sledovať, ako sa naši návštevníci dostanú na naše stránky, výkonnosť našich marketingových kampaní a ako je naša reklama efektívna.

Reklamné súbory a súbory cookie tretích strán:

S naším súhlasom môže byť tento typ súborov cookie použitý na reklamu a sociálne siete. Ich cieľom je zobrazovanie relevantných a personalizovaných reklám (cielená reklama), na obmedzenie počtu prípadov, kedy sa Vám reklama objaví a pre meranie výkonnosti týchto reklám. Tieto súbory cookie pomôžu zvoliť vybrané reklamy, ktoré sú pre Vás zaujímavé na našich Stránkach a na stránkach tretích strán.

Ako môžem deaktivovať súbory cookie?

Ak máte akékoľvek obavy o naše používanie súborov cookie, môžete sa rozhodnúť ich zakázať zmenou nastavenia prehliadača tak, aby blokoval ich určité typy. Viac informácií o tomto postupe: allaboutcookies.org Pre spravovanie všetkých alebo časti súborov cookie reklamnej siete môžete navštíviť jednu z týchto dvoch stránok:
http://www.youronlinechoices.eu (zvoľte krajinu)
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Môžete aj vyskúšať pomoc v rámci prehliadača alebo použiť odkazy nižšie:
Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7 (zvoľte verziu prehliadača)
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 (výber jazykov je v dolnej časti stránky napravo)
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/locales (pre prístup k informáciám zvoľte jazyk)
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US (výber jazykov je v hornej časti stránky napravo)
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (iba po anglicky)